Rentallokaler

Mall för offerter och upphandling för hyrmoduler

Ett behov av mer lokalyta kan plötsligt uppstå – här får du hjälp att göra en offert eller förfrågningsunderlag till upphandling på rätt sätt när du vill hyra lokal tillfälligt. Det är enkelt och går snabbt att handla upp en tillfälligt uppställda hyrmoduler – betydligt snabbare än att upphandla en permanent lokal.

Många säger paviljong eller barack, vi kallar det för rentallokal. Det betyder en moduluppställd och flyttbar lokal som hyrs en tillfällig period. Ordet rental kommer från vår branschorganisation, Modulutskottet inom Swedish Rental Association (SRA). Vi medlemmar i denna seriösa rentalorganisation står för ca 60 % av omsättningen inom moduluthyrningen i Sverige. Här använder vi enbart Godkända Rentalmoduler, se mer här.

Några snabba tips för upphandling av rentallokal:

  • Använd inte offertbeskrivningar eller handlingar från tidigare byggprojekt. Att upphandla en flyttbar modullokal är enklare och ställer mycket lägre krav än upphandling av en permanent byggnad.
  • Genom att ni hyr lös egendom ska ni upphandla montage av hyresmaterial, inklusive hyra och demontage, under ett varukontrakt och inte en entreprenad.
  • Ni bör varken använda avtal AB 04 eller ABT 06. Använd istället vår enkla mall och gör snabbt ett hyresavtal för en modullokal. Anledningen till detta är att det är stor skillnad mellan tillfällig moduluppställning och permanenta platsbyggda hus. Hyrmodulerna är redan tillverkade och monteras ihop direkt på uppställningsplatsen. AB och ABT-mallarna grundar sig till stor del på att huset byggs på plats och övergår i beställarens ägo.

Rentallokaler – en egen undergrupp

Låt oss här försöka fördjupa informationen och reda ut skillnader och begrepp ytterligare.

Upphandlande myndigheter hävdar ofta att upphandling av förhyrning, montage och demontage av tillfälliga hyrmoduler är en byggentreprenad och hänvisning sker till 2 kap. 3§ LOU. Ett modulmontage kan i mycket påminna om en byggentreprenad, men det finns en viktig skillnad:

Enligt EU:s klassificeringssystem för upphandlingsföremål – de så kallade CPV-koderna som ligger till grund för hur varor och tjänster som t.ex. moduler skall bedömas – har ”Mobila byggnader och modulbyggnader” en egen CPV-kod; 44211100-3. Denna grupp är en  undergrupp till Konstruktionsprodukter, CPV 44200000-2, och skall därför inte klassificeras som ”monteringsfärdiga byggnader”.

Det betyder helt enkelt att upphandling av inhyrning och montage av hyrmoduler skall ses som ett varukontrakt, 3 kap. 2§ LOU, och inte en byggentreprenad. Montaget blir underordnat varan (modulerna) då hyran representerar huvudparten av kontraktssumman.

En följd av detta är att när det totala värdet av montage/demontage och hyra överstiger 1,8 miljoner kronor ska detta upphandlas genom ett öppet förfarande och inte genom ett förenklat. Öppet förfarande innebär att minst 52 dagars frist skall ges mellan annonsering och anbudsinlämning, enligt 8 kap. 2§ LOU.

Entreprenader i anslutning till montage av hyrmoduler, t.ex. markarbeten, bör upphandlas separat eller regleras i separat avtal.

Varför inte AB 04 eller ABT 06?

I lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) definieras ett byggentreprenadkontrakt som ett kontrakt som avser utförande (AB 04) eller både utförande och projektering (ABT 06) av arbete som medför att ett byggnadsverk realiseras. Ett byggnadsverk definieras som en byggnad eller annat som framställs för att finnas kvar, vilket syftar till någon form av varaktighet. Äganderätten övergår till beställaren/byggherren och under den tid byggnaden finns kvar är det de som självständigt disponerar över byggnadsverket.

Baserat på detta har reglerna om ansvar, garantiåtaganden och besiktning m.m. utformats i standardavtalen som används vid permanentbygge. Vid entreprenader enligt AB 04 eller ABT 06 ingår inte något driftsansvar för entreprenören efter godkänd slutbesiktning. När entreprenadarbetena är slutförda och entreprenaden är besiktigad är resultatet av det utförda arbetet beställarens egendom.

Ett rentalmodulprojekt innefattar såväl inhyrning som montage och demontage. I AB eller ABT finns inget som reglerar hyresdelen, vilket utgör en allvarlig brist i ett paviljongavtal då det således inte går att hänvisa till AB eller ABT för projektet i sin helhet. Det kan också bli svårt att hänvisa till dessa rekommendationer till enbart vissa delar av projektet.

Slutsatsen är att när det gäller montage och uthyrning av moduler (”tillfälliga paviljonger”) som uppförs för att täcka ett tillfälligt behov hos beställaren – oavsett om det handlar om hyrmoduler som sätts ihop till en förskola, en skola, kontor eller annan lokal – så är AB 04 och/eller ABT 06 inte ett lämpligt standardvillkor att använda sig av.

Mallkontrakt för rentalmoduler

Swedish Rental (SRA) har istället tagit fram ett mallkontrakt med bifogad villkorsbilaga som är specifikt anpassat för den här typen av uthyrning av rentalmoduler, inklusive ett inledande montagearbete inför överlämnande och avetablering när upplåtelsen (hyrestiden) är avslutad.

Utifrån detta mallkontrakt från SRA kan du här spara ned en mall för dig att enkelt fylla i och anpassa. På så sätt kan du snabbt få fram ditt egna förfrågningsunderlag och göra en korrekt upphandling eller offertförfrågan som passar dina behov.

Här färdig wordmall för ditt förfrågningsunderlag om rentallokal >>

Här PDF med SRAs kompletta vägledning, tips och mall för ditt förfrågningsunderlag >>

Här allmänna avtalsvillkor för moduluppställda rentallokaler >>

Här kontraktsformulär för moduluppställda rentallokaler >>

 

Dela

Är du intresserad av en offert eller vill genomföra en upphandling av rentallokal? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig helt förutsättningslöst inom kort.

Vill du komma i kontakt med oss, klicka här!